Provozovatelem internetových stránek www.misajadrna.com  je fyzická osoba Bc. Michaela Jadrná, IČ 67869483, se sídlem Vlčí vrch 899, 460 15 Liberec 15, dále uváděna jen jako „dodavatel“.

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

upravuje právní vztahy mezi dodavatelem a klientem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality služeb. Reklamací se rozumí klientem uplatněné právo z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných dodavatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy. 

Postup vyřizování reklamací:

Klient může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronicky a z reklamace musí být zřejmé zejména: kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa, kontakt), předmět reklamace (případně čeho se klient domáhá), komu je reklamace určena, datum podání reklamace. Pokud reklamace neobsahuje výše zmíněné náležitosti, bude považována za neoprávněnou. 

Lhůta vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace klientem. Za den uplatnění reklamace se považuje – při poštovních zásilkách: den doručení na adresu dodavatele, při elektronické korespondenci: den doručení elektronické pošty dodavatele.   

Dodatečná ustanovení: 

Ostatní právní vztahy mezi dodavatelem a klientem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky. 

Dodavatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění. Aktuální znění Reklamačního řádu je vždy zveřejněno na internetových stránkách www.misajadrna.com 

Tento Reklamační řád nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2019

Kurzy pro radost - úspěšná komunikace

Umět správně mluvit na veřejnosti se může zdát jako hračka, ale ne každý to hravě dokáže. Lektorka Michaela Jadrná vám v kurzu „Úspěšná komunikace“ poradí, jak na to. Pokud se chcete dozvědět, jak se profesionálně rozmluvit, jak si připravit svou reč, jakých chyb se vyvarovat a především, jak se zbavit trémy, tak právě vám je určen tento kurz.