VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

   pro vzdělávací kurzy pořádané Michaelou Jadrnou

 

Fyzická osoba Bc. Michaela Jadrná, se sídlem Vlčí vrch 899, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 67869483, s živnostenským oprávněním č. 1 vzniklé 18. 1. 1999 vydaného odborem správním a živnostenským Magistrátu města Liberce, prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.misajadrna.com.

1. Základní ustanovení

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platné od 1. 2. 2019, upravují vztahy při poskytování vzdělávacích kurzů pro veřejnost i právnické osoby a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem.

b) Odesláním objednávky z on-line obchodu na dodávku služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito všeobecnými obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

c) Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce dodavatele www.misajadrna.com.

d) Vznik závazkového vztahu je vždy podmíněn přijetím objednávky klienta dodavatelem.

2. Uzavření smlouvy

a) Přihlášením do kurzu získává klient právo na služby v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Dodavatel se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny v on-line obchodu na těchto webových stránkách.

b) Uzavření smlouvy probíhá on-line nákupem kurzu na těchto webových stránkách a zaplacením kurzovného v souladu s platebními podmínkami a potvrzením smlouvy dodavatelem služby. Úhrada probíhá platební kartou přímo v rámci webové aplikace, nebo bezhotovostně na základě aplikací vystavené faktury. Potvrzením nákupu kurzu se klient zavazuje provést úhradu kurzovného jedním z uvedených způsobů.

c) Klient se zavazuje prokázat se při zahájení kurzu platnou přihláškou, smlouvou.

d) Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny vzdělávací kurzy pořádané Michaelou Jadrnou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

3. Platební podmínky

a) Kurzovné je splatné do 7 dnů, pokud klient kurzovné neuhradí v požadovaném termínu, bude vyzván emailem k urychlené platbě, jestli tak neučiní, jeho místo v kurzu bude uvolněno dalším zájemcům a jeho rezervace stornována.

b) Platba kurzovného je možná platební kartou v rámci on-line registrace na webových stránkách, nebo bezhotovostně dle faktury vystavené v rámci on-line registrace. Jiné způsoby platby nejsou akceptovány.

c) Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den zahájení kurzu, pokud nebyla uzavřena smlouva o splátkové úhradě.

4. Záruční a stornovací podmínky

a) Nebude-li dodavatel moci již zaplacený kurz realizovat, obdrží klient kurzovné zpět v plné výši bankovním převodem, nejpozději do 3 dnů. Dodavatel zároveň klientovi nabídne výhodnější podmínky pro výběr kurzu jiného.

b) Neuskuteční-li se část lekcí (ze strany dodavatele i klienta – nemoc, dovolená apod.), má klient nárok na odpovídající posun ukončení kurzu.

c) Klient může svou objednávku stornovat a to písemně (poštou nebo emailem), přičemž rozhodující je datum doručení. V případě storna do 7 dnů před začátkem kurzu, bude klientovi kurzovné vráceno v plné výši bankovním převodem, nejpozději do 3 dnů od nahlášení storna. Storno do 2 dnů před začátkem kurzu je penalizováno 20% z celkové ceny kurzu. Pokud je storno ohlášeno později, storno poplatek činí 100% kurzovného.

d) Kurzovné je, po písemném odsouhlasení změn, přenosné na jinou osobu (tzn. na kurz je možno vyslat náhradníka).

e) Záruční lhůta je ukončena dnem, v němž proběhlo třetí setkání dodavatele a výukové skupiny (jednotlivce).

5. Reklamace

Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamace jsou vyřizovány dle platného reklamačního řádu https://misaweb.paymefunnels.com/reklamacni-rad/

6. Ochrana osobních údajů

Dodavatel zpracovává osobní osobní údaje svých klientů podle https://misaweb.paymefunnels.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju-2/

7. Závěrečná ustanovení 

a) Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi dodavatelem a klientem těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

b) Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou.

c) Uzavřené smlouvy jsou dodavatelem archivovány v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi dodavatelem a klientem a jazykem smlouvy je jazyk český.

d) Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním klientům, je dána výlučná příslušnost českých soudů.

e) Klient kurzu prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky i psychicky způsobilý se kurzu zúčastnit, případně se účastní se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

f) Osoby mladší 18ti let se mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2019

Kurzy pro radost - úspěšná komunikace

Umět správně mluvit na veřejnosti se může zdát jako hračka, ale ne každý to hravě dokáže. Lektorka Michaela Jadrná vám v kurzu „Úspěšná komunikace“ poradí, jak na to. Pokud se chcete dozvědět, jak se profesionálně rozmluvit, jak si připravit svou reč, jakých chyb se vyvarovat a především, jak se zbavit trémy, tak právě vám je určen tento kurz.